FOX SPORTS 3  2020-11-27 
11-26(四) 11-27(五) 11-28(六) 11-29(日) 11-30(一)
02:00 世界體育中心
02:30 法網 現正播放
05:30 世界體育中心
06:00 法網
09:00 好球帶經典重現
09:30 世界體育中心
10:00 AFC亞洲足球冠軍聯賽
11:45 AFC亞洲足球冠軍聯賽
13:30 世界體育中心
14:00 澳門大賽車
16:00 澳網經典賽事
16:30 澳網經典賽事
17:00 澳網經典賽事
17:30 澳網經典賽事
18:00 (直)AFC亞洲足球冠軍聯賽
20:00 30For30-田徑女王的戲劇化人生:瑪麗安瓊斯
21:00 (直)AFC亞洲足球冠軍聯賽
23:00 拳擊經典賽事
23:00 拳擊經典賽事