Boomerang  2021-09-25 
09-24(五) 09-25(六) 09-26(日) 09-27(一) 09-28(二)
00:00 WackyRaces
01:00 神探加杰特
02:00 Ben10
03:00 飛天小女警
04:00 親親麻吉
05:00 愛吃鬼巧達
06:00 WackyRaces
07:00 神探加杰特
08:00 Ben10
09:00 飛天小女警
10:00 親親麻吉
11:00 叔比狗沒在怕
12:00 Scooby-DooAndGuessWho?
13:00 叔比狗神秘檔案
14:00 新樂一通
14:30 GrizzyAndTheLemmings
15:00 湯姆貓與傑利鼠
16:00 衰狗麥麥
16:30 家有汪星人
17:00 摩登原始人石器大亂鬥
17:30 MyKnightAndMe
18:00 湯姆貓與傑利鼠 現正播放
19:00 會說話的湯姆貓家族(2)
20:00 兔古拉
20:30 新樂一通
21:00 衰狗麥麥
21:30 叔比狗誰來當家
22:00 大砲與小惡魔
23:00 湯姆貓與傑利鼠